Zapraszamy! Dzisiaj otwarte:   9:00 - 18:00

Zwiększ kontrast


Deklaracja dostępności

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Edukatorium Juliusz W RYBNIKU

Muzeum im. o. Emila Drobnego  w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Edukatorium Juliusz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Edukatorium Juliusz, juliusz.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-09-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-10

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • część filmów zamieszczonych w serwisie nie posiada napisów (lub innych wymaganych elementów)

WYŁĄCZENIA

 • wizerunki obiektów muzealnych (art. 3.2.7 Ustawy)

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-09-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Studnik.
 • E-mail: bip@muzeum.rybnik.pl
 • Telefon: 32 43 27 460

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
 • Adres: Rynek 18
  44-200 Rybnik
 • E-mail: muzeum@muzeum.rybnik.pl
 • Telefon: 32 43 27 460

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Edukatorium Juliusz, Rybnik, Klasztorna 11 jest częściowo dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Otoczenie Edukatorium

Dojście utwardzonymi chodnikami i alejkami. 


Wejście do budynku

Wejście posiada trzy stopnie. Drzwi wejściowe wyposażone są w samozamykacz. Wejście dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi przygotowano od strony wewnętrznej, ul. Miejska 13 b i pozbawione jest barier architektonicznych i umiejscowione w bezpośrednim sąsiedztwie windy.


Budynek

W obiekcie jest winda, umożliwia dostęp do ekspozycji. Między poszczególnymi salami nie ma progów i nierówności.

Na poziomie 1 i 3 w znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie 1 z miejscem dla przewijania niemowląt.

Edukatorium nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Muzeum nie posiada udogodnień dla osób głuchych i słabosłyszących.

Możliwe jest, po wcześniejszym uzgodnieniu, oprowadzanie z pomocą tłumacza języka migowego.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.